Acropolis – Chefs Club of Attica

GR | ENG

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ -ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΑΡΧΙΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ.ΓΕΜΗ 142437401000 –ΑΦΜ 997025472)

Στην Αθήνα σήµερα την  30η  Απριλίου 2017 οι υπογράφοντες:

…………………………………………………………………………………………

Συστήνουµε αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα άρθρα 741-784 του Α.Κ και η οποία διέπεται από τους εξής όρους και συµφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυµία της εταιρείας είναι «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ –Λέσχη Αρχιµαγείρων, Αρχιζαχαροπλαστών, Αρτεργατών & Επιστηµόνων Επισιτισµού Αττικής Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και έχει ως ελληνικό διακριτικό τίτλο ή σήµα το «Λ.Α.Ε.Α ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και ως ξενόγλωσσο τον διακριτικό τίτλο «ACROPOLIS –CHEF’S CLUB OF ATTICA».

ΑΡΘΡΟ 2 – Ε∆ΡΑ

Έδρα της εν λόγω εταιρείας ορίζεται  ο ∆ήµος Aθηναίων και το γραφείο στην οδό Σταδίου αρ. 33 (τ.κ 10559). Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας µπορούν να ανοιχθούν παραρτήµατα στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή. Η εταιρεία µπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός ορίων του δήµου της έδρας της χωρίς να τροποποιεί το καταστατικό της.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί της εταιρείας είναι µη κερδοσκοπικοί, χωρίς προσπόριση ανταλλαγµάτων, ωφεληµάτων ή αντιπαροχών για τα πάσης φύσεως µέλη της και κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν 2039/1939.  Στοχεύουν στην θεσµική συνένωση, υποστήριξη, προαγωγή και  ανάπτυξη µε κάθε πρόσφορο και επιστηµονικά παραδεδεγµένο τρόπο του κλάδου των επαγγελµατιών εργαζοµένων στον Επισιτισµό, στους τοµείς Υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εν γένει στον γαστρονοµικό Τουρισµό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Την υποστήριξη και αλληλεγγύη των µελών, την εκδήλωση συµπαράστασης σε συναφείς οργανισµούς και φορείς, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Την προβολή της εθνικής και τοπικής µαγειρικής- ζαχαροπλαστικής τέχνης και κουλτούρας της Ελλάδος. Την δηµιουργία κινήµατος εθελοντικής επισιτιστικής δράσης στην υπηρεσία των µη προνοµιούχων συνανθρώπων µας.

Ενδεικτικά -όχι περιοριστικά- στην δραστηριότητα της εταιρείας µπορούν να περιλαµβάνονται:

  • Η συνεργασία στην κατάρτιση υποδείξεων, προτάσεων ή παρεµβάσεων µε τις κρατικές υπηρεσίες και τους θεσµικούς φορείς που διαχειρίζονται τα επαγγελµατικά ζητήµατα των µελών του κλάδου.
  • Η διοργάνωση (ή συνδιοργάνωση) συνεδρίων, σεµιναρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, παρουσιάσεων, συµποσίων, επιδείξεων και ταξειδίων στα πλαίσια ενηµέρωσης των κλαδικών εξελίξεων και της καλύτερης επαγγελµατικής κατάρτισης των µελών της.
  • Η διοργάνωση διαγωνισµών µαγειρικής και γαστρονοµίας. Η αθλοθέτηση επάθλων και βραβεύσεων.
  • Η υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης των εργαζοµένων του κλάδου. Υλική, οικονοµική ή άλλη. Η χορήγηση υποτροφιών εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης σε συναφείς µε αυτές ειδικότητες, τέχνες και επιστήµες. Η δηµιουργία οµάδων από µέλη της εταιρείας που θα προωθούν την εκπαίδευση και την επαγγελµατική πιστοποίηση στους προαναφερθέντες τοµείς.
  • Η έκδοση εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού µε ενηµερωτική θεµατολογία που άπτεται στα ανωτέρω επαγγελµατικά και επιστηµονικά πεδία.
  • Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα πλαίσια θεµατικών εκδηλώσεων γαστρονοµικού τουρισµού. Οι εθελοντικές επισιτιστικές δράσεις για την προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό.
  • Η ηθική κι υλική υποστήριξη προς στα λιγότερο προνοµιούχα µέλη της κοινωνίας. H ανάπτυξη δράσεων µέριµνας και αλληλεγγύης, µέσω ηθικής ή υλικής αρωγής προς κοινωνικά µειονεκτούντες συνανθρώπους µας. Η χωρίς διάκριση στήριξη επισιτιστικά ευπαθών πληθυσµιακών µονάδων και οµάδων.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να συµβάλλεται και να συνεργάζεται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα, όπως οργανισµούς, σωµατεία, σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύµατα  κρατικά και ιδιωτικά, µε  κοινοτικούς ή κρατικούς κυβερνητικούς φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακόµη δε, να συνεργάζεται µε άλλες εταιρείες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κερδοσκοπική ή άλλη νόµιµη δραστηριότητα, στο βαθµό που κάτι τέτοιο επιβάλλεται για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Επίσης µπορεί να µισθώνει και να αγοράζει εξοπλισµούς, ακίνητα, µεταφορικά µέσα, να συµµετέχει σε πάσης φύσεως εταιρείες και να απασχολεί προσωπικό. Μπορεί να λαµβάνει επιχορηγήσεις και δωρεές από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ανεξαρτήτως χαρακτήρα, καθώς επίσης και από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι θα διατίθενται αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση του έργου της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 4 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας  ορίζεται αόριστη, αρχίζει σήµερα την 30η Απριλίου 2017.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε εταίρος-µέλος της εταιρίας εισέφερε σήµερα το ποσό των εκατό (100,00) Ευρώ, που είναι η αξία εκάστου µεριδίου. Σχηµατίστηκε δε µε τον τρόπο αυτό αρχικό κεφάλαιο χιλίων (1.000,00) Ευρώ, διαιρούµενο σε 10 µερίδια των 100,00 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Τα µέλη της εταιρείας διακρίνονται σε α) Τακτικά (οι εκάστοτε εταίροι), β) Επίλεκτα, γ) Επίτιµα και δ) Junior µέλη. Η διάκριση των υποχρεώσεων των µελών, ο καθορισµός των σχέσεων και γενικά οι όροι µε την εισδοχή, την συµµετοχή ή την αποχώρηση τους από την εταιρεία καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό. Ειδικά για το παρόν Καταστατικό, ο όρος «εταίροι» αναφέρεται µόνο στα Τακτικά µέλη, που απαρτίζουν τους εταίρους µεριδιούχους που, µόνοι αυτοί, έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της εταιρείας ενώ, ο όρος «µέλη» αφορά όλους τους ανωτέρω σε σύνολο (κατηγορίες α, β, γ και δ).

ΑΡΘΡΟ 7 – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, ο ∆ιαχειριστής  και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:

Α)  Ανώτερο όργανο της εταιρείας ορίζεται η Γενική Συνέλευση   των εταίρων, στην οποία έχει δικαίωµα συµµετοχής και διατύπωσης γνώµης  κάθε µέλος της εταιρείας. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα Τακτικά µέλη (οι εταίροι). Η Γ.Σ επιλύει και ρυθµίζει όλα τα θεσµικά, διοικητικά και οργανωτικά θέµατα της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και για τους τρόπους επίτευξης των σκοπών της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη κατά κανόνα πλειοψηφία, δηλαδή πλειοψηφία του ήµισυ πλέον ενός των παριστάµενων εταίρων. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της εταιρείας. Αποφάσεις για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτούν πλειοψηφία των 2/3 των παριστάµενων και εν απαρτία ευρισκόµενων εταίρων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται µία φορά το χρόνο, στο πρώτο τρίµηνο εκάστου έτους. Με πρόταση τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των εταίρων ή σε περίπτωση ανάκυψης σοβαρού λόγου, συνέρχεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα µισά τουλάχιστον από τα Τακτικά µέλη της (εκ των εταίρων). Αν δεν σχηµατιστεί απαρτία, συγκαλείται εκ νέου εντός τριάντα (30) το πολύ ηµερών, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθµού των παριστάµενων εταίρων.

Η κάθε Συνέλευση συγκαλείται µετά απο απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή γνωστοποιούνται στα µέλη η θεµατολογία, ο τόπος και ο ακριβής χρόνο που θα συνέλθει. Η γνωστοποίηση γίνται τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες προγενέστερα της ηµέρας της Συνέλευσης, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δύναται επικουρικά να γίνεται µε ονοµαστική κλήση ή και µε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση των µελών. Στη Συνέλευση των εταίρων µετέχουν οι εταίροι αυτοπροσώπως. Επιτρέπεται σε εταίρο να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για να µετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Β)  Η Γενική Συνέλευση επίσης ορίζει τον ∆ιαχειριστή της εταιρείας, ο οποίος προέρχεται υποχρεωτικά απο τους εταίρους (Τακτικά µέλη) και ταυτόχρονα µε την εκλογή του αναλαµβάνει και την προεδρία του ∆.Σ. Εκλέγεται για τριετή (3) θητεία και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασµό της κάθε διαχειριστική πράξη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. Ειδικότερα ο ∆ιαχειριστής, µόνος ενεργών θα εκπροσωπεί την εταιρεία και τις εταιρικές υποθέσεις αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου,  προς το ∆ηµόσιο και προς κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, διοικητική ή δηµοτική αρχή, προς κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθµού και δικαιοδοσίας και θα ενεργεί γενικά κάθε πράξη που τείνει στην πραγµατοποίηση των σκοπών της εταιρείας και είναι απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία της. Σε αυτές ενδεικτικά περιλαµβάνονται η κατάρτιση κάθε σύµβασης µε το δηµόσιο ή οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο    (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) µε την οποία θα δεσµεύεται ή θα ωφελείται οικονοµικά η εταιρεία, η αποδοχή επιχορηγήσεων, δωρεών ή χορηγιών, η είσπραξη χρηµάτων και απαιτήσεων της εταιρείας από τα δηµόσια ταµεία ή ταµεία νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγµατικών, γραµµατίων εις διαταγήν και επιταγών, η σύναψη συµβάσεων έργου, αγοράς και πώλησης, µισθώσεων, δανείου, ενέχυρου ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να επιλέγει όποια πρόταση συνεργασίας ή προσφορά θεωρεί συµφέρουσα για την εταιρεία. Ο ∆ιαχειριστής µπορεί να αποφασίζει και να επιλέγει τους εξωτερικούς συνεργάτες,  τους χώρους εκδηλώσεων της εταιρείας και το περιεχόµενο αυτών καθώς επίσης και ότι αφορά οικονοµικές συναλλαγές της εταιρείας, την αποδοχή ή απόρριψη οικονοµικών προτάσεων ή επιχορηγήσεων. Επίσης ορίζεται ως ο αρµόδιος για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων των άλλων εταίρων και για την πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων. Ο ∆ιαχειριστής µπορεί στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του να εξουσιοδοτεί  µε πληρεξούσιο έγγραφο  κάποιον από τους υπόλοιπους εταίρους ή υπαλλήλους της εταιρείας να ενεργούν για λογαριασµό του µέρος  από  τα ανωτέρω καθήκοντά του .

Γ)   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)  µέλη, εκλεγµένα εκ των Τακτικών µελών (εταίρων) και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο (& ∆ιαχειριστή), τον Αντιπρόεδρο, τον Ταµία, τον Γραµµατέα και τον ‘Εφορο.  Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  γίνεται κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση και συνέρχεται σε σώµα εντός 7 ηµερών από την εκλογή του. Οι σύµβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Το ∆.Σ. διοικεί την εταιρεία βάσει του καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Εσωτερικού Κανονισµού και συνεδριάζει τουλάχιστον ανά µήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή µετά από αίτηση δύο (2) µελών του ∆.Σ. και έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) από τα µέλη του. Πέραν των φυσικών συνεδριάσεων, οι συνεδριάσεις δύνανται να γίνονται και µε τηλεδιάσκεψη. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. παίρνονται πλειοψηφικά και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Εταιρεία είναι αστική µη κερδοσκοπική, νοµικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και η ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους (άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού) και µόνο σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα µέλους δεν δεσµεύει την εταιρεία και γενικά επιτρέπεται η συµµετοχή των µελών σε άλλες εταιρείες, κερδοσκοπικές ή µη. Απαγορεύεται ρητά η συµµετοχή οποιουδήποτε µέλους σε άλλες ελληνικές εταιρείες ή σωµατεία αντίστοιχων µε την παρούσα εταιρεία σκοπών και δραστηριοτήτων (δηλ. λεσχών, οργανώσεων κλπ ενώσεων προσώπων του συγκεκριµένου  επαγγελµατικού χαρακτήρα).

ΑΡΘΡΟ 10 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι δεν δικαιούται να ενεργούν για δικό τους ή ξένο λογαριασµό πράξεις αντίθετες µε τα συµφέροντα της εταιρείας. Υποχρεούνται στο µέτρο των προσωπικών τους δυνατοτήτων να ενεργούν σύµφωνα µε τους σκοπούς και τα συµφέροντα της εταιρείας, να τηρούν το καταστατικό, να καταβάλουν τις ετήσιες οικονοµικές τους υποχρεώσεις, να συµµετέχουν στις Συνελεύσεις, να έχουν κόσµια συµπεριφορά κλπ. αλλιώς, συντρέχουν λόγοι αποποµπής (διαγραφής) ενός εταίρου απο την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι συµµετέχουν στις λειτουργίες και ενισχύουν τις δραστηριότητες της εταιρείας. Μετέχουν µε δικαίωµα ψήφου στις Συνελεύσεις και διατηρούν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της εταιρείας. ∆ικαιούνται να πληροφορούνται αυτοπροσώπως όλα τα σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, ενώ κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας η παροχή της προσωπικής εργασίας όλων ανεξαρτήτως των µελών όταν και όπου χρειαστεί, χωρίς να παρέχεται σε αυτά οποιαδήποτε αµοιβή.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της εταιρείας καθορίζονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισµό. Προέρχονται από τις συνεισφορές των εταίρων και των µελών, από έκτακτες ενισχύσεις δωρεές ή χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νοµικών, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, από συνδροµές µελών και από τα περιουσιακά δικαιώµατα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της. Ενδεικτικά επίσης, από την εκµίσθωση υπηρεσιών των µελών της, από την εκπόνηση µελετών σχετικών µε το αντικείµενο των σκοπών της, από την έκδοση εντύπων, από την διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων από τις επιµορφωτικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές της εκδηλώσεις. Κάθε εισόδηµα, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας, το Νόµο και τα χρηστά ήθη.

ΑΡΘΡΑ 13 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και εποµένως καµία διανοµή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά τη διάλυσή της δεν επιτρέπεται να γίνεται προς τους εταίρους της. Τα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να τους επιστραφεί οποιαδήποτε ενίσχυση ή εισφορά (ιδρυτική, τακτική, έκτακτη ή άλλη) στην περίπτωση διάλυσης της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής µέλους της εταιρείας. Το αποχωρών ή διαγραφέν µέλος δεν δικαιούται να αναλάβει οποιοδήποτε ποσό εισφοράς του.

Τα κεφάλαια της εταιρείας διατίθενται κατά τη διάρκεια της αποκλειστικά και µόνο για την πραγµατοποίηση των σκοπών της. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας τα καθαρά κεφάλαια που αποµένουν, µετά την εκκαθάριση των υποχρεώσεων της, θα διατεθούν υποχρεωτικά µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικά που επιδιώκουν σκοπούς ανάλογους ή παραπλήσιους µε τους σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14 –ΕΙΣΟ∆ΟΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε κάθε περίπτωση εισόδου νέου εταίρου µε αύξηση κεφαλαίου ή αποχώρησης παλαιού εταίρου µε µεταβίβαση του µεριδίου του, το ποσοστό της εταιρικής συµµετοχής του θα είναι µόνο ένα εταιρικό µερίδιο (ισόποσο προς την αξία µεριδίου που αναφέρεται στο άρθρο 5). ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή εταίρου µε πολλαπλάσιο του ενός µεριδίου ή κλάσµα αυτού.      Κάθε µέλος της εταιρίας έχει δικαίωµα να καταγγείλει – όσον αφορά µόνο αυτό– την εταιρική σύµβαση και να αποχωρήσει από την εταιρεία, η οποία συνεχίζεται µε τους υπόλοιπους εταίρους.     Σε κάθε γενικά περίπτωση συνταξιοδότησης, θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης, πτώχευσης ή διαγραφής κάποιου  εταίρου (Τακτικού µέλους) της εταιρείας, το µερίδιο αυτού του εταίρου ακυρώνεται ή µεταβιβάζεται υποχρεωτικά σε άλλο νέο εταίρο. Ρητά, η εταιρική µερίδα είναι αµεταβίβαστη.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα ανάλογα άρθρα. Κατά την λύση της, τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, που τελείται µε την κατά το νόµο οριζόµενη διαδικασία. Εκκαθαριστές ορίζονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  κατά το χρόνο της λύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό θα ρυθµίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας. Σε περίπτωση ύπαρξης κενού, µόνη αρµόδια για απόφαση είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων. Ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπονται οι οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών, η σύσταση και δηµιουργία τοµέων εργασίας, ευθύνης και εποπτείας κάθε µέλους, οι τρόποι και οι µέθοδοι λειτουργίας αυτών, οι αρµοδιότητες του υπεύθυνου κάθε τοµέα, οι όροι επιλογής και απασχόλησης εξωτερικών συνεργατών, πειθαρχικές διατάξεις κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 18 –  ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ

Αρµόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών από την εταιρική σχέση είναι, σύµφωνα και µε το άρθρο 27 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, τα δικαστήρια των Αθηνών.